fbpx
Организации со кои соработуваме
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

 

Акредитирани финансиски посредници

NLB Tutunska banka   НЛБ банка АД Скопје
mrfp-grant   Штедилница Можности Скопје
horizonti   Микрокредитна фондација Хоризонти Скопје
faktor   Финансиско друштво Фактор труст Скопје

 

Стопански комори

  • Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК)
  • Стопанската комора на северозападна Македонија (СКСЗМ)

 

Странски, меѓународни и меѓувладини организации

  • Центар за управување со промени и конфликти Партнерс Албанија
  • Хрватски институт за банкарство и осигурување ХИБО

 

Државни и владини

  • Министерство за економија
  • Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија (АППРМ)

 

Здруженија и фондации:

  • Македонија 2025
  • Конект
  • Центарот за развој на нови бизниси
  • Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење