fbpx
Поддршка за развој на земјоделските задруги во Македонија
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

МРФП во конзорциум со CARE Deutschland –Luxemburg го спроведуваат проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“.

Општата цел на проектот е да придонесе кон поголема продуктивност и конкурентност на земјоделскиот сектор во земјата.

Специфичната цел на проектот е зголемување на пазарната конкурентност и соработката меѓу земјоделците во земјата, преку создавање поволни услови за развој на постоечките и создавање нови земјоделски задруги.

Целни групи:

  • 30 постоечки земјоделски задруги и 30 групи земјоделци кои сакаат да формираат нови задруги ќе учествуваат во инфо-сесиите и обуките за развој на бизнис планови.
  • 20 земјоделски задруги (8 постоечки и 12 ново-регистрирани) ќе добијат проектни подгрантови, обуки и менторство.
  • МЗШВ ќе добие поддршка за ревизијата на политиките и подобрувањата на системот на следење на развојот на земјоделските задруги.

Со проектот се планирани следите низа активности:

  • Обезбедување сеопфатна законска рамка која ќе ги поттикнува и поддржува земјоделските задруги и ќе го олесни регистрирањето и функционирањето на задругите. 
  • Студиски посети на добри практики во земјите на ЕУ/регионот за избрани земјоделски задруги. 
  • Градење на капацитетите и финансиска поддршка за чадор организацијата со цел придржување кон принципите на демократско владеење и функционална независност, како и зајакнување на нејзината улога за поддршка и развој на земјоделските задруги во земјата.
  • Подигање на свеста во јавноста за признавање на земјоделските задруги како средство за постигнување на дополнителна продуктивност и ефикасност во земјоделскиот сектор. 
  • Проценка на потребите, техничка и финансиска поддршка за 8 постоечки и 12 нови задруги.

Со спроведувањето на проектот ќе се постигнат следните резултати:

Резултат 1. Ревидирана правна рамка за земјоделски задруги преку соработка на проектниот тим, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и чадор-организацијата на земјоделските задруги.
Резултат 2. Зајакнати капацитети на избраната чадор-организација на земјоделските задруги, 
Резултат 3.1. Зголемена свест меѓу земјоделците, бизнисите и пошироката јавност за придобивките од задругите.
Резултат 3.2. Креирана база на податоци за земјоделски задруги.
Резултат 4. Обезбедена техничка и финансиска поддршка за развој на 8 постоечки и за формирање 12 нови земјоделски задруги.

Времетраењето на проектот е 38 месеци (14 декември 2017 г. до 13 февруари 2021 г.) 

Вкупниот буџет на проектот изнесува 1,980,000 евра (90,91% е обезбеден од страна на ЕУ, а останатиот дел од МРФП и CARE).

Проектот е финансиран од Европската Унија преку буџетска линија: Инструмент за претпристапна помош - ИПА II. МРФП ќе раководи со 1,391,445 евра