fbpx
Финансиски индикатори
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

finansiski indikatori

Фондовите на МРФП и влијанието на инфлацијата

Номиналната вредност на вкупните фондови на МРФП во периодот од 2005 г. до 2018 г. постојано се зголемува како резултат на остварениот вишок на приходи над расходи на годишно ниво. Истата доколку се коригира со стапката на инфлација во Македонија повторно може да се забележи дека има нагорен тренд за целиот период, со исклучок на 2008 г. кога стапката на инфлација во Р.М. изнесува 8.3%.

 

Фондови и инфлација во РСМ

fondovi i inflacija vo evro zona

Иста е состојбата и со номиналната вредност на вкупните фондови на МРФП изразени во евра. Вредноста на фондовите коригирани со инфлацијата во евро зоната, бележат нагорен тренд за целиот период без да го загрозат фондот формиран од донација на почетокот од 2005 г.

 

Фондови и инфлација во евро зона

fondovi i inflacija vo rm