fbpx
Развојни индикатори
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

МРФП го следи своето развојно влијание преку развојни индикатори. Тие го покажуваат бројот и структурата на корисниците до кои стигнала поддршката од МРФП. Подолу се дадени дел од развојните индикатори кои се однесуваат на корисниците на финансиски услуги на МРФП.

 

Раст на бројот на кредитокорисници по сектор 1999-2019 г.

ri 1

Раст на бројот на кредитокорисници по род 1999-2019

ri 2

Раст на бројот на кредитокорисници по локација 1999-2019 г.

ri 3

Број на кредитокорисниците по региони до 2019 г.

ri 4