fbpx
Студиски посети и обуки
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Studiska poseta vo Srbija na platezhni instituciiСојузот на микрофинансиски организации, чиј основач е и МРФП, во рамки на проектот Инклузија и иновации во микрофинансирањето организираа студиска посета на националните банки на Србија и Албанија и на повеќе платежни институции во наведените земји. Ова е една од активностите на работниот тим за регулативата за платежни услуги со која покрај банките во Македонија, оваа услуга би требало да ја вршат и други правни лица доколку исполнуваат одредени критериуми. Донесувањето на оваа регулатива и вклучувањето на микрофинансиските организации (штедилници и фондации) како финансиски посредници на МРФП е од посебно значење. Ова е согласно регулативата на ЕУ, која е веќе применета во земјите од регионот (вклучувајќи ги Србија и Албанија). Во нашата земја, оваа регулатива е во фаза на подготовка.

seminar-za-rizici-vo-finansiskite-instituciiМРФП заедно со Хрватскиот институт за банкарство и осигурување, во јуни 2012 г. организираа еднодневен семинар за управување со ризици во финансиските институции. Предавач беше д-р Иван Шверко. На обуката учествуваа вкупно 20 лица од различни финансиски институции како:  НЛБ Тутунска банка, НЛБ Пензиски фонд, МБПР, Штедилница Можности, Стопанска банка, Охридска банка, Хабитат Македонија и МАПАС – Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Studiska poseta 2Европската Унија ја обедини помошта што ја обезбедува за земјите кои претендираат да станат нејзини членки во еден инструмент наречен Инструмент за претпристапна помош или ИПА. Инструментот има пет компоненти. Петтата компонента е наменета за рурален развој т.н. ИПАРД, за која Македонија е подобна и веќе го објави првиот повик во декември 2009 г. ИПАРД е новина за македонските земјоделски производители, агро-преработувачите, финансискиот сектор и општата јавност.

600 1B31E1B5BB980E439750B4B0BEE875E3Финансирањето на микро и малите претпријатија во Македонија сеуште претставува еден од клучните фактори кои го лимитираат нивниот развој. Македонија заостанува зад земјите од регионот, посебно тие кои целат кон скорешна интеграција во Европската унија (ЕУ) и во поглед на обемот на финансирањето и во поглед на широчината на инструментите за финансирање.

Holland 27Цел на проектот беше запознавање со искуствата на холандскиот финансиски сектор во поддршката на развојот. Проектот треба да придонесе кон подобрен пристап до финансиски услуги и поддршка на воспоставувањето на соодветна околина за развој на ММП.