fbpx
Огласи
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани млади и претставници на граѓански организации да се пријават за учество на обука и менторство за мобилизација на фондови за младински иницијативи во руралните средини.

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани правни лица да учествуваат во отворениот повик за изработка на програма за обука, спроведување на обука и менторство за мобилизација на фондови за младински иницијативи во руралните средини. Темата на предложената обука е согласно заклучоците од спроведеното теренско истражување направено во рамки на проектот „Потпри се на младите“ за потребите на младите од руралните средини во Пелагонискиот, Полошкиот, Југоисточниот и Северозападниот плански регион. Крајни корисници на обуката и менторството ќе бидат млади и претставници на граѓанските организации заинтересирани за мобилизација на фондови за младински иницијативи во горенаведените плански региони и рурални средини.

logoМакедонската развојна фондација за претпријатија во име на проектот „Потпри се на младите“, финансиран од Европската Унија, објави Повик за поднесување на пријави за финансиска поддршка за младински иницијативи/акции со фокус на потребите на младите и жените од руралните општини во целните региони: Североисточен, Пелагониски, Полошки и Југозападен плански регион.

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи и член 8 од Правилникот за работни односи на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), МРФП распишува оглас за вработување на 3 (тројца) соработници на определено време од четири месеци, со можност за продолжување, на работно место помлад соработник на проекти (асистент на проекти) во Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП).

Извршниот директор на МРФП е извршен орган, односно орган на секојдневно управување со МРФП. Мандатот на извршениот директор на МРФП е пет години, започнувајќи од 01.01.2021 година, со право на повторни избори.